Project Up2DigiSchool logotype

Polityka Prywatności

Opis projektu Up2DigiSchool

Międzynarodowy projekt Up2DigiSchool - “Realne podejście pedagogiczne do cyfrowej edukacji szkolnej na podstawie doświadczeń Up2U” jest finansowany z programu ERASMUS+ na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027868. Projekt będzie realizowany w okresie od lutego 2022 r. do lutego 2025 r.
Projekt dostarcza aplikacje internetowe (takie jak portal scenariuszy zajęć, strona internetowa i inne), przeznaczone głównie dla nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół i uczniów w wieku od 13 lat. Projekt komunikuje się również z tymi grupami docelowymi na różne sposoby, aby osiągnąć swoje cele badawcze.

Zakres niniejszej Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa kryteria i warunki, na jakich projekt Up2DigiSchool gromadzi, przetwarza, przechowuje i przekazuje Twoje dane osobowe, w jaki sposób zapewniona jest poufność tych informacji, a także wszelkie ustawy i/lub rozporządzenia wdrożone lub uchwalone zgodnie z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

1. w celu komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, biuletynów, kwestionariuszy itp.
a. imię i nazwisko;
b. adres e-mail;
c. preferowany język;
d. rola (taka jak nauczyciel, uczeń, itp.);
e. afiliacja (szkoła, instytucja, itp.).

2. w celu utworzenia i utrzymywania profilu użytkownika w naszych aplikacjach internetowych
a. dane jak powyżej oraz:
i. nick, nazwę użytkownika;
ii. zdjęcie profilowe;
iii. wyniki uczenia się i inne dane, które użytkownik zdecyduje się udostępnić za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych.

3. w celu konserwacji aplikacji i ze względów bezpieczeństwa
a. pliki cookie;
b. adres IP;
c. data i godzina dostępu;
d. zapis (log) działań podejmowanych w ramach aplikacji.

Podanie powyższych informacji jest konieczne i jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać pewnych informacji, może nie być w stanie korzystać z niektórych usług lub uczestniczyć w niektórych działaniach.

Administrator danych

Cel i sposoby przetwarzania danych osobowych są określane przez współadministratorów danych z różnych krajów europejskich. Każdy administrator danych wskazał swój punkt kontaktowy. Współadministratorzy danych i ich punkty kontaktowe są następujące:

 1. INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Z. Noskowskiego 12-14, 61-704 Poznań, Polska (PCSS). Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. +48 61 8582044, email: dpo@ibch.poznan.pl
 2. UNIWERSYTET TECHNICZNY W KOWNIE, K Donelaicio 73 44249 Kowno, Litwa (KTU). Kontakt do inspektora ochrony danych: gytis.cibulskis@ktu.lt
 3. KAUNO RAJONO SVIETIMO CENTRAS, Saules str. 12 LT-50239 Kaunas, Lithuania (KRSC). Contact to the data protection officer: rasa.sasnauskiene@centras.krs.lt 
 4. NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY W ATENACH – NTUA, Heroon Polytechniou 9 Zographou Campus, 15780 Ateny, Grecja (NTUA). Kontakt do inspektora ochrony danych: mary@netmode.ntua.gr 
 5. ELLINOGERMANIKI AGOGI SCHOLI PANAGEA SAVVA AE, Dimitriou Panagea Str 15351 Pallini, Grecja (EA). Kontakt do inspektora ochrony danych: vagelis@ea.gr 
 6. UNIWERSYTET RZYMSKI LA SAPIENZA, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Rzym, Włochy (URoma). Kontakt do inspektora ochrony danych: alessandro.filippetti@uniroma1.it 

Podstawa prawna

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. jeśli masz ukończone 16 lat – Twojej zgody;
 2. jeśli nie ukończyłeś 16 lat – zgody udzielonej przez osobę sprawującą nad Tobą władzę rodzicielską.

Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu polegającego na udostępnieniu użytkownikom rozwiązania technicznego umożliwiającego korzystanie z naszych aplikacji internetowych (na podstawie dobrowolnej decyzji każdego użytkownika), a także administracji i bezpieczeństwa aplikacji, co nie jest nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika (osoby, której dane dotyczą).

Kiedy i jak udostępniamy dane osobowe?

W razie potrzeby Twoje dane osobowe będą udostępniane stronom trzecim, które stosują te same praktyki i wdrożyły wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych, aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe, w razie potrzeby, mogą być również przekazane do państwa trzeciego, ale tylko do podmiotów trzecich, które wdrożą odpowiednie zabezpieczenia, takie jak zatwierdzone mechanizmy certyfikacji lub standardowe klauzule ochrony danych. Ze względu na charakter używanych aplikacji niektóre dane (imię i nazwisko, adres e-mail) mogą być widoczne dla innych użytkowników aplikacji (np. imię i nazwisko oraz posty na forum).

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane co najmniej do zakończenia projektu (obecnie planowanego na luty 2025) lub do czasu świadczenia usług aplikacji webowych (obecnie planowane co najmniej rok od zakończenia projektu). Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, stosujemy następujące środki:

 1. minimalizacja i pseudonimizacja gromadzonych przez nas danych osobowych;
 2. wielowarstwowe zapory ogniowe w celu uniknięcia nieautoryzowanego dostępu z zewnątrz;
 3. zarządzanie, ograniczanie i kontrolowanie dostępu do danych osobowych;
 4. kopia zapasowa i redundancja;
 5. regularne testowanie skuteczności wdrożonych środków;
 6. bezpieczeństwo i szyfrowane kanały komunikacji.

Twoje prawa

Masz prawo do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych; 
 2. poproszenia nas o sprostowanie informacji; 
 3. withdraw your/parental consent which is not affecting the lawfulness of the processing based on the consent before its withdrawal;
 4. request the deletion of your account and data here.

Z praw tych można skorzystać kontaktując się z dowolnym z punktów kontaktowych wymienionych w sekcji „Administrator danych”. Dodatkowo masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego z dowolnego z krajów wymienionych w sekcji „Administrator danych”.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo przeglądana i aktualizowana – w takim przypadku Polityka Prywatności będzie oznaczona jako „Zmieniona (data)”. Pierwotna wersja niniejszego zawiadomienia została utworzona w lutym 2022 r.

pl_PLPolish